Domů » Jak na ověření vzdělání u cizinců

Jak na ověření vzdělání u cizinců

by info@press-media.cz

Nostrifikace vzdělání je úkon, který umožňuje v Česku zájemcům využit kvalifikaci nabytou v zahraničí. Jak probíhá?

Co je nostrifikace

Nostrifikace je úřední úkon, který slouží primárně ke zrovnoprávnění vzdělání získaného mimo Českou republiku. Prakticky se touto formou uznává, že žadatel získal vzdělání na stejné úrovni, jako kdyby studoval v Česku.

Požadovaným krokem tak může být v první řadě nostrifikace diplomu. Uznat ale lze i středoškolské, případně vyšší odborné vzdělání. Nostrifikovat se musejí doklady ze všech zemí, nutná je tak například nostrifikace diplomu z Ukrajiny. Jedinou výjimku v tomto směru má Slovenská republika.

V případě některých států navíc samotná nostrifikace nestačí a je nutné navíc předložený doklad opatřit apostilou, nebo superlegalizovat, tj. ověřit pravost listin.

Jak si požádat o nostrifikaci diplomu ze zahraničí

Absolvent vysoké školy si musí na samém počátku podat písemnou žádost. Povětšinou se žádost podává přímo k rukám konkrétní vysoké školy, která má akreditován shodný či obdobný studijní obor vystudovaný uchazečem, který chce vzdělání nostrifikovat.

Jednat se musí o školu veřejnou, soukromé a státní vysoké školy tuto pravomoc nemají. Stejně tak může nostrifikaci provádět ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra či ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

K žádosti je potřeba předložit:

  • originál nebo úředně ověřená kopie diplomu
  • originál nebo úředně ověřená kopie dodatku k diplomu
  • eventuálně též originál nebo úředně ověřená kopie písemné plné moci
  • případně dále i úředně ověřená kopie dokladu o změně jména nebo příjmení

Univerzita si může vyžádat i doplňující informace. Například Karlova univerzita přímo v podmínkách k této problematice uvádí, že může po absolventovi požadovat doklad, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vysokoškolské vzdělání (potvrzení o akreditaci), nebo případně chtít doplnit podrobné informace o náplni vysokoškolského studia.

Jak nostrifikace probíhá

Vysoká škola nejprve musí kontaktovat domovskou univerzitu v zahraničí. V první fázi zde ověří, zda absolvent skutečně na škole studoval. Následně je nutné srovnat náplň studovaných předmětů a hodinovou dotaci. Porovnává se i získaná specializace.

Je-li vzdělání uznáno, uchazeč získá osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice. Bude mu přiznán i akademický titul, který tak jeho nositel nyní má právo užívat.

Nalezne-li fakulta ve vzdělání podstatné rozdíly, vyzve žadatele k vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Žádost může být opětovně posouzena, případně definitivně zamítnuta. Dalšími možnostmi pak jsou podání odvolání nebo žádost o nostrifikaci na jiné škole.

Předepsána může být i tzv. nostrifikační zkouška. Ta slouží k ověření znalostí za předpokladu, že jsou zjištěny rozdíly ve skladbě předmětů, jejich hodinové dotaci či délce studia jako takového.