Domů » Jak na ověření vzdělání u cizinců

Jak na ověření vzdělání u cizinců

by info@press-media.cz

Nostrifikace vzdělání je úkon, který umožňuje v Česku zájemcům využit kvalifikaci nabytou v zahraničí. Jak probíhá?

více v článku...

Co je nostrifikace

Nostrifikace je úřední úkon, který slouží primárně ke zrovnoprávnění vzdělání získaného mimo Českou republiku. Prakticky se touto formou uznává, že žadatel získal vzdělání na stejné úrovni, jako kdyby studoval v Česku.

Požadovaným krokem tak může být v první řadě nostrifikace diplomu. Uznat ale lze i středoškolské, případně vyšší odborné vzdělání. Nostrifikovat se musejí doklady ze všech zemí, nutná je tak například nostrifikace diplomu z Ukrajiny. Jedinou výjimku v tomto směru má Slovenská republika.

V případě některých států navíc samotná nostrifikace nestačí a je nutné navíc předložený doklad opatřit apostilou, nebo superlegalizovat, tj. ověřit pravost listin.

Jak si požádat o nostrifikaci diplomu ze zahraničí

Absolvent vysoké školy si musí na samém počátku podat písemnou žádost. Povětšinou se žádost podává přímo k rukám konkrétní vysoké školy, která má akreditován shodný či obdobný studijní obor vystudovaný uchazečem, který chce vzdělání nostrifikovat.

Jednat se musí o školu veřejnou, soukromé a státní vysoké školy tuto pravomoc nemají. Stejně tak může nostrifikaci provádět ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra či ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

K žádosti je potřeba předložit:

  • originál nebo úředně ověřená kopie diplomu
  • originál nebo úředně ověřená kopie dodatku k diplomu
  • eventuálně též originál nebo úředně ověřená kopie písemné plné moci
  • případně dále i úředně ověřená kopie dokladu o změně jména nebo příjmení

Univerzita si může vyžádat i doplňující informace. Například Karlova univerzita přímo v podmínkách k této problematice uvádí, že může po absolventovi požadovat doklad, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vysokoškolské vzdělání (potvrzení o akreditaci), nebo případně chtít doplnit podrobné informace o náplni vysokoškolského studia.

Jak nostrifikace probíhá

Vysoká škola nejprve musí kontaktovat domovskou univerzitu v zahraničí. V první fázi zde ověří, zda absolvent skutečně na škole studoval. Následně je nutné srovnat náplň studovaných předmětů a hodinovou dotaci. Porovnává se i získaná specializace.

Je-li vzdělání uznáno, uchazeč získá osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice. Bude mu přiznán i akademický titul, který tak jeho nositel nyní má právo užívat.

Nalezne-li fakulta ve vzdělání podstatné rozdíly, vyzve žadatele k vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Žádost může být opětovně posouzena, případně definitivně zamítnuta. Dalšími možnostmi pak jsou podání odvolání nebo žádost o nostrifikaci na jiné škole.

Předepsána může být i tzv. nostrifikační zkouška. Ta slouží k ověření znalostí za předpokladu, že jsou zjištěny rozdíly ve skladbě předmětů, jejich hodinové dotaci či délce studia jako takového.

You may also like